Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, ouders en de leden van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

 • Advies verlenen aan het schoolbestuur of de directeur over:
  • alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen
  • de algemene organisatie en de werking van de school
  • elk onderwerp van beslissing inzake: studieaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties, de vaststelling van het nascholingsbeleid, het beleid inzake experimenten en projecten,...
 • Overleggen met het schoolbestuur over:
  • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
  • het opstellen of wijzigen van de bijdragelijst
  • het schoolwerkplan
  • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
  • elk ontwerp inzake infrastructuurwerken
  • elk ontwerp inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren en punten
  • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school
  • ...

Samenstelling:

 • Voorzitter: Aniek Janssen 
 • Secretaris: Lydia Hofkens
 • Personeel: Hilde Thys, Eddy Janssen
 • Ouders: Vicky Loenders, Heidi Ulenaers, Marleen Kempeneers
 • Lokale gemeenschap: Gertruda Evens, Mia Van Cranenbroek, Lut Jansen